Tanto Randori no kata

Tanto Junanahon final at the 9th International Aikido Tournament